ACCIONS VIGENTS I
PRÒXIMS VENCIMENTS D’INTERÉS

floritura

Model 720 - Residents
Fins el 31 de març de cada any

Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger a 31 de desembre de l’any previ

Model 210 - IRNR – Impost sobre la Renda de No Residents
Fins el 20 de gener, 20 de juliol i 20 d'octubre de 2020 i 20 de gener de cada any

Declaració trimestral de rendiments d'arrendaments de no residents de l'any en curs.

Fins el 31 de desembre de cada any
Declaració anual de rendes imputades d'immobles del exercici previ.

IRPF Residents/ Impost sobre el Patrimoni Residents i no Residents
D'abril a juny de cada any

Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any previ
Declaració de l'Impost sobre el Patrimoni de l’any previ.